VOP

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost Adventurer Solutions s.r.o., se sídlem Mikovcova 548/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 106 75 078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 346380 (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem mobilní aplikace pro iOS či Android Adventurer, a internetové stránky www.adventurer.space (dále též „Aplikace“).

1.2. Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek Provozovatele (dále též „Obchodní podmínky“) rozumí každá fyzická osoba, která za účelem užívání Aplikace uzavírá s Provozovatelem smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále též „Uživatel“).

1.3. Obsahem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí údaje, data či jiný obsah, které Uživatel prostřednictvím Aplikace, resp. uživatelského účtu, šířil, uvedl, zobrazoval či uložil (dále též „Obsah“).

1.4. Aplikaci je Uživatel oprávněn užívat pouze na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi Uživatelem a Provozovatelem, přičemž způsob uzavření takové smlouvy je upraven v těchto Obchodních podmínkách (dále též „Smlouva“).

1.5. Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace se řídí Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Ustanovení Obchodních podmínek jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) nedílnou součástí každé Smlouvy, která bude uzavřená v souladu s Obchodními podmínkami. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. O této změně je Provozovatel povinen informovat Uživatele alespoň 14 dní před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek, a to některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek. Pokud Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí a svůj nesouhlas sdělí Provozovateli nejpozději do nabytí účinnosti takové změny Obchodních podmínek některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek, je pro Uživatele závazné dosavadní znění Obchodních podmínek. Pokud svůj nesouhlas Provozovateli nesdělí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí.

1.6. Provozovatel a Uživatel jsou v těchto Obchodních podmínkách dále označeny jako „smluvní strany“.

1.7. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn po uzavření Smlouvy převést veškerá svá práva k Aplikaci na třetí osobu. V takovém případě dojde k přechodu veškerých práv a povinností ze Smlouvy z Provozovatele na takovou třetí osobu, aniž by došlo k zániku Smlouvy; s tímto postupem Uživatel předem vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 1895 občanského zákoníku.

2. Aplikace a její tarify

2.1. Aplikaci poskytuje Provozovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele, a Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím. Pro vyloučení případných pochybností berou smluvní strany na vědomí, že Provozovatel je oprávněn ke změnám a úpravám uvedeným v předchozí větě i ve vztahu ke stávajícímu Uživateli, se kterým již byla uzavřena Smlouva (nikoli tedy pouze k budoucímu Uživateli).

2.2. Rozsah obsahu a funkcí Aplikace, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici, mohou být závislé na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, přičemž specifikace jednotlivých tarifů je zveřejněna v souvislosti s jednotlivými tarify v Aplikaci. Základním smyslem aplikace je navigovat uživatele do cílové lokace výletu nebo cílového bodu vybrané aktivity a pomoci mu s činnostmi s tím spojené, jako je plánování, orientace na trase či upozornění na důležité věci ve smyslu možného nebezpečí, aktuálního počasí nebo potřebného vybavení. 

2.3. Provozovatel nabízí placené a neplacené tarify. Při uzavírání Smlouvy si Uživatel vybere v Aplikaci některý z tarifů dle aktuální nabídky Provozovatele, případně je možné provést volbu po uzavření Smlouvy, a to v souladu s Obchodními podmínkami.

2.4. V případě neplaceného tarifu není Uživatel povinen za užívání Aplikace platit Provozovateli úplatu. U neplaceného tarifu je Provozovatel oprávněn měnit po uzavření Smlouvy rozsah obsahu a funkce, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici.

2.5. V případě placeného tarifu je Uživatel povinen za užívání Aplikace platit úplatu ve výši, kterou Provozovatel uvádí v souvislosti s určitým tarifem v Aplikaci, přičemž její výše může být závislá na druhu tarifu. U placených tarifů je Provozovatel oprávněn měnit výši úplaty či rozsah obsahu a funkcí Aplikace, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici, a to pro budoucí období, na které nebyla Uživatelem zaplacena úplata.

2.6. Provozovatel je oprávněn rovněž své tarify zrušit.

2.7. Uživatel je oprávněn změnit svůj tarif. Pokud Uživatel přejde z placeného tarifu na tarif neplacený, bere Uživatel na vědomí, že mu může být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené Provozovatelem pro druh tarifu, na který Uživatel přešel.

​​

3. Způsob uzavření Smlouvy

3.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Uživatel.

3.2. Provozovatel činí ve své Aplikaci veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

3.3. Za účelem uzavření Smlouvy je Uživatel povinen po stažení Aplikace v Aplikaci vytvořit svůj uživatelský účet.  V rámci vytváření uživatelského účtu je Uživatel povinen uvést svoje uživatelské jméno, jméno, e-mailovou adresu a stát, ve kterém bydlí, případně provést registraci prostřednictvím Facebook, Apple ID, či Google účtu a doplnit chybějící údaje.     

3.4. Vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami projeví uživatel kliknutím na tlačítko registrovat nebo pokračovat přes Facebook, Apple ID, či Google.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že obsah aplikace je Uživateli zpřístupněn ihned po stažení aplikace a to bez nutnosti registrace a vytvoření účtu, ale určité funkce a části aplikace jsou Uživateli poskytovány/zpřístupněny až bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy po registraci (např. profil, nahrávání výkonu, apod.). Uživatel výslovně žádá Provozovatele o zahájení bezprostředního poskytování služeb Aplikace.

 

4. Předmět Smlouvy

4.1. Na základě Smlouvy Provozovatel poskytuje Uživateli právo užívat Aplikaci, a to v rozsahu závislém na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil.

4.2. V případě placených tarifů vzniká Uživateli na základě Smlouvy povinnost za užívání Aplikace platit Provozovateli úplatu v závislosti na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, a to ve výši a za podmínek blíže uvedených v aktuální nabídce Provozovatele dostupné v Aplikaci a v těchto Obchodních podmínkách.

 

5. Užívání Aplikace

5.1. Pro účely zřízení uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen sdělit Provozovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Provozovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.

5.2. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoliv narušoval práva Provozovatele či třetích osob nebo kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je Uživateli zakázáno:

5.2.1. odesílat prostřednictvím Aplikace v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Provozovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy;

5.2.2. prostřednictvím Aplikace zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Provozovatele;

5.2.3. užívat Aplikaci k nezákonným činnostem;

5.2.4. odesílat prostřednictvím Aplikace hromadná sdělení či spamy.

5.3. Provozovatel je oprávněn zablokovat či odstranit Obsah, pokud by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. Za účelem šetření domnělých porušení těchto Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn zkontrolovat Obsah Uživatele, s čímž Uživatel souhlasí.

5.4. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k užívání Aplikace, zejména se zavazuje, že je nesdělí či jinak nezpřístupní třetí osobě a neumožní ji ani přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Provozovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové.

5.5. Uživatel se zavazuje, že svůj uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Provozovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu.

5.6. Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Provozovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené v Aplikaci. Technická podpora Provozovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Provozovatele.

5.7. Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace či souvisejícího softwaru či hardwaru.

5.8. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu upgrade a údržby Aplikace, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek mimo jiné (i) porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo (ii) nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.

5.9. Pokud Uživatel svůj Obsah sdílí s jinými osobami (např. tím, že s těmito osobami sdílí svůj trek), souhlasí s tím, že všichni, se kterými je Obsah sdílen, jej mohou zdarma používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, přenášet, zobrazovat a komunikovat. 

5.10. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní oprávnění užívat Aplikaci, a souhlasí s tím, že Aplikaci mohou užívat i jiné osoby včetně samotného Provozovatele.

5.11. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že v případě využití funkce zaznamenání trasy je Provozovatel oprávněn takovýto track monitorovat, vyhodnotit, případně převzít, zkopírovat a využít pro účely rozšíření obsahu Aplikace.

5.12. Zveřejněním obsahu prostřednictvím uživatelského účtu Uživatel uděluje Provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.

5.13. Provozovatel nenese plnou odpovědnost za to, že Uživatel je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje podobu Uživatele a/nebo podobu třetích osob, uděluje Uživatel Provozovateli výslovný souhlas s rozšiřováním Uživatelovo podoby v rámci výše uvedené licence a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.

 

6. Odpovědnost Provozovatele

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití obsahu Uživatele, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen, takovou újmou se rozumí též újma na zdraví v souvislosti se špatným pokynem Aplikace. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.

6.3. Provozovatel nenese odpovědnost za Obsah v uživatelském účtu. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel.

6.4. Poskytovatel nemůže ručit za bezproblémovou funkčnost chodu Aplikace v upravených operačních systémech.

6.5. Před výstupem či vydáním se na výlet je Uživatel povinný informovat se zejména o přístupnosti hory, trasy či oblasti, do které se chystá a o místním počasí, sněhových a povětrnostních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přístupnost oblastí, do kterých se Uživatel chystá ani za případnou újmu na zdraví, ke které během výstupu nebo výletu dojde.

 

7. Platební podmínky

7.1. Provozovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci v rozsahu, který je spojen s určitým placeným tarifem, až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem.

7.2. Uživatel má možnost si zvolit, zda úplata za užívání Aplikace bude placena formou měsíční platby (dále též „Měsíční platba“), roční platby (dále též „Roční platba“) nebo formou předplatného na určité období 3 let (dále též „Předplatné“).

7.3. V případě Měsíční nebo Roční platby bude první platba zaplacena nejpozději do 24 hodin ode dne, kdy si Uživatel zvolil placený tarif. Další Měsíční nebo Roční platby budou placeny pravidelně v měsíčních či ročních intervalech, a to ke dni v měsíci/roce, který bude stanoven Provozovatelem.

7.4. Pro vyloučení případných pochybností Uživatel prohlašuje, že pokud si Uživatel zvolí placení Měsíčních nebo Ročních plateb prostřednictvím platební karty, souhlasí s tím, aby mu byla příslušná částka automaticky (tj. bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany Uživatele) opakovaně v měsíčních nebo ročních intervalech strhávána z účtu, ke kterému se váže platební karta. Předplatné se automaticky obnovuje, pokud není automatické obnovení vypnuto alespoň 24 hodin před koncem aktuálního období. Předplatné bude prodlouženo během 24 hodin před koncem období. Předplatné může být spravováno uživatelem a automatické obnovování může být vypnuto po zakoupení v sekci předplatných uživatelově účtu na Google Play Store nebo App Store – uživatel je oprávněn zde zrušit členství.

7.5. Povinnost platit Měsíční nebo Roční platby zaniká

7.5.1. zánikem Smlouvy dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek; tím není dotčena povinnost zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky;

7.5.2. pokud se Uživatel s Provozovatelem dohodne na přechodu z Měsíčních či Ročních plateb na Předplatné ve smyslu 7.6. Obchodních podmínek;

7.5.3. pokud Uživatel přejde z placeného tarifu na tarif neplacený.

7.6. Uživatel bere na vědomí, že pokud budou Měsíční nebo Roční platby hrazeny prostřednictvím platební karty a platnost této platební karty vyprší, dojde tím k ukončení provádění těchto opakovaných Ročních plateb.

7.7. Pokud by byly Uživateli strhávány Měsíční nebo Roční platby i poté, co Uživateli zanikla povinnost je platit, zavazuje se Uživatel Provozovatele o této skutečnosti neprodleně informovat.

7.8. Pokud bude úplata placena formou Předplatného na určité časové období, je Uživatel povinen vždy před uplynutím tohoto časového období zaplatit Provozovateli Předplatné na následující časové období nebo přejít na formu Měsíčních či Ročních plateb v souladu s odst. 7.10. těchto Obchodních podmínek. V Den ukončení předplatného dojde k jeho automatickému prodloužení, pokud jej uživatel nezruší ve svých předplatných na Google Play Store nebo App Store.

7.9. Pokud bude Aplikace v případě placeného tarifu Uživateli prokazatelně nedostupná v rámci jednoho kalendářního měsíce v součtu více než 48 hodin, je Uživatel oprávněn požadovat po Provozovateli poskytnutí jednoho kalendářního měsíce zdarma. Pro vyloučení pochybností platí, že Uživatel nemá právo na slevu, jeho tarif se o jeden kalendářní měsíc prodlouží.

7.10. Pokud se Provozovatel a Uživatel na tom dohodnou, je možné v průběhu smluvního vztahu přejít z Měsíčních nebo Ročních plateb na Předplatné a opačně, přičemž v takovém případě se postupuje obdobně dle odst. 7.3. a 7.8. těchto Obchodních podmínek.

7.11. Úplata bude placena některou z platebních metod, které umožňuje Provozovatel.

7.12. Aplikace je hrazena na principu tzv. opakovaných plateb. Po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude fixní platba (dle platného ceníku) probíhat v ročních intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany Uživatele. Pokud budete chtít platby ukončit, můžete tak učinit provedením volby ve Vašem účtu na Google Play Store nebo App Store. Přijetí Vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Další platba se Vám již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že Vám vyprší platnost platební či kreditní karty. V případě, že po ukončení opakovaných plateb budete mít zájem o jejich znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.

7.13. Uživatel souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. Elektronicky zaslané daňové doklady splňují veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

 

8. Trvání Smlouvy a zrušení uživatelského účtu a omezení užívání Aplikace

8.1. Smlouva uzavřená na základě těchto podmínek je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2. K zániku Smlouvy dochází mimo jiné zrušením uživatelského účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy.

8.3. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.

8.4. Uživatelský účet může být zrušen po vzájemné dohodě Provozovatele a Uživatele.

8.5. Pokud se Uživatel dostane v případě placených tarifů do prodlení s placením úplaty, které bude trvat déle než 1 měsíc, je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Uživatele, zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo Uživatele převést na tarif neplacený; pokud bude Uživatel převeden na neplacený tarif, může mu být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené pro neplacený tarif.

8.6. Pokud Uživatel poruší jinou povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách, nežli je povinnost platit úplatu, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele okamžitě:

8.6.1. zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo

8.6.2. Uživateli zrušit uživatelský účet.

8.7. Provozovatel je dále oprávněn zrušit uživatelský účet z jakéhokoliv důvodu (tedy i bez porušení povinností Uživatele) v případě

8.7.1. neplaceného tarifu po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli;

8.7.2. placeného tarifu po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli; v tomto případě je Provozovatel povinen Uživateli vrátit případnou úplatu, kterou od něho obdržel a která by se vztahovala na období po zrušení uživatelského účtu.

8.8. Provozovatel není povinen Uživateli vrátit úplatu, která již byla Uživatelem zaplacena, v případě, že:

8.8.1. Uživatel zruší svůj uživatelský účet, aniž by Provozovatel porušoval některou ze svých povinností;

8.8.2. Provozovatel zruší Uživateli uživatelský účet z důvodu, že Uživatel porušoval své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či z Obchodních podmínek.

8.9. Po zrušení uživatelského účtu, resp. po zániku Smlouvy, je Provozovatel oprávněn (nikoli povinen)

8.9.1. odstranit veškerý Uživatelův Obsah; v takovém případě nemá Uživatel vůči Provozovateli právo na jakoukoliv náhradu; nebo

8.9.2. ponechat Uživatelův Obsah v rámci Aplikace.

8.10. Volba dle odstavce 8.9. přísluší výlučně Provozovateli.

8.11. Zrušení uživatelského účtu, resp. zánik Smlouvy z jiného důvodu, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky.

8.12. Uživatel bere na vědomí, že pokud Provozovatel v souladu s Obchodními podmínkami omezí Uživateli užívání Aplikace, může být Obsah či jeho část Uživateli nedostupná.

8.13. Uživatel, který je spotřebitelem je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to prostřednictvím zrušení účtu v Aplikaci. V takovém případě vrátí Provozovatel Uživateli poměrnou část případně zaplacených nákladů na placený tarif.

 

9. Zpracovatelská smlouva - GDPR

9.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Zásad ochrany osobních údajů.

9.2. Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 a násl. GDPR, a to v následujícím znění.

9.3. Provozovatel v rámci Smlouvy dle těchto Podmínek může zpracovávat pro Uživatele jako zpracovatel ve smyslu čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách.

9.4. Zpracování osobních údajů bude ze strany Provozovatele probíhat po dobu účinnosti smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. Povinnosti Provozovatele týkající se ochrany osobních údajů se Provozovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy.

9.5. Provozovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Uživatele učiněných v souladu s touto smlouvou.

9.6. Provozovatel dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajišťuje, aby se osoby oprávněné pracovat s osobními údaji Uživatele u Provozovatele zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

9.7. Provozovatel přijme všechna nezbytná opatření požadovaná podle článku 32 GDPR a nebude využívat zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a za jiným účelem, než pro plnění Smlouvy či účely specifikované v Zásadách ochrany osobních údajů.

9.8. Provozovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odst. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Provozovatel zpracovává osobní údaje za pomoci pečlivě vybraných dalších zpracovatelů. Primárně jde o analytické a marketingové nástroje, účetní služby.

9.9. Provozovatel je povinen na žádost Uživatele vymazat všechny osobní údaje a jejich kopie, nebo je vrátit Uživateli po ukončení Smlouvy. Provozovatel vymaže tyto data nejpozději do 60 dnů.

9.10. Provozovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů dle Smlouvy min. v rozsahu stanoveném v odst. 2 článku 30 GDPR.

9.11. Jakékoliv podezření ohledně porušení zabezpečení osobních údajů nebo ohledně jiného neoprávněného přístupu k osobním údajům je povinen Provozovatel nejpozději do 24 hodin od zjištění hlásit emailem Uživateli.

9.12. Provozovatel uchovává osobní údaje na serverech v rámci Evropské unie, dle specifikace v Zásadách ochrany osobních údajů.

9.13. Provozovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Obchodními podmínkami nebo Nařízením týkající se osobních údajů a umožní Uživateli audit v přiměřeném rozsahu. 

9.14. Termín auditu musí být Provozovateli oznámen dostatečně dopředu, nejméně 30 dní předem a jeho rozsah nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti a provozních potřeb Provozovatele. 

9.15. Uživatel hradí veškeré náklady auditu (vč. nákladů externího auditu neprováděného Uživatelem), které nejsou vzniklé závažným porušením povinností Provozovatele (čímž se rozumí porušení Provozovatele, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob). 

9.16. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkající se Provozovatele, o kterých se v rámci provádění auditu dozví, případně zavázat k této mlčenlivosti všechny jím pověřené osoby, které se auditu zúčastní.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.

10.2. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

10.3. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekceÚstřední inspektorát – oddělení ADRŠtěpánská 15120 00 Praha 2

Email: adr@coi.czWeb: adr.coi.cz 

10.4. V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 se smluvní strany dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy budou rozhodovány soudy České republiky.

10.5. Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaných podle těchto Obchodních podmínek mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž k e-mailové komunikaci bude využita e-mailová adresa Provozovatele zveřejněná na Internetových stránkách a e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl při zřizování uživatelského účtu, popř. kterou následně sdělil Provozovateli.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených Smlouvou, nebo v rámci postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah Smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos Smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana touto Smlouvou zavázala.

10.7. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.

10.8. Uživatel prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle odst. 3.4. těchto Obchodních podmínek. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.

10.9. V případě odchylek mezi jazykovými zněními má přednost české znění Obchodních podmínek.

10.10. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 14. 2. 2022