GDPR

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro používání licence k aplikaci Adventurer solutions dostupné v obchodech App store a Google Play Store a při užívání webových stránek www.adventurer.space (dále jen "Aplikace"), kterou provozuje společnost Adventurer Solutions s.r.o., se sídlem Mikovcova 548/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 10675078, společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, odd. C, vl. 346380 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní email: support@adventurer.space
 2. Uživatelem aplikace je fyzická osoba, která za účelem užívání Aplikace uzavírá s Provozovatelem smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami a těmito podmínkami („Uživatel“).
 3. Aplikace je mobilní služba sloužící primárně k navigaci uživatele do cílové lokace výletu nebo cílového bodu vybrané aktivity a pomoci mu s činnostmi s tím spojené, jako je plánování, orientace na trase či upozornění na důležité věci ve smyslu možného nebezpečí, aktuálního počasí nebo potřebného vybavení.
 4. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme průběžně měnit či doplňovat. Vždy vás včas informujeme emailem, a to 30 dnů před nabytím účinnosti těchto změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb.
 5. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji uživatele, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

 

II. Adventurer Solutions je správcem osobních údajů

 1. Udělením souhlasu v aplikaci začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme tedy správcem osobních údajů. Používáním aplikace může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané pouze od vás.
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
 3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory, a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání
 4. Za účelem ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 5. Za účelem, abychom vás mohli, v rámci našeho zájmu informovat, co je v aplikaci nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled o stavu aplikace.
 6. Emailovou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 12 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s aplikací.
 7. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy, tj. po dobu existence uživatelského účtu, nejdéle však 10 let od skončení trvání smlouvy. Po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související s Obchodními podmínkami užití aplikace nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody.
 8. Při poskytování služeb používáme následující zpracovatele, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů. Těmito zpracovateli jsou Booking.com International B.V., se sídlem 1017CE Amsterdam, Herengracht 597, Nizozemské království, Registrační číslo: 57988218; Booking.com (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24816841; Airbnb Ireland UC, private unlimited company, se sídlem 8 Hanover Quay Dublin 2, D02 DP23, Irsko.

 

III. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání aplikace není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Je ale vhodné podat souhlas minimálně ke zpracování údajů přímo související s průchodem aplikací.
 2. Souhlas má v aplikaci nejčastěji formu checkboxu.
 3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům vždy jednotlivě.
 4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

 

IV. Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat ve svém uživatelském účtu (sekce profil) nebo zasláním požadavku na e-mailovou adresu support@adventurer.space.
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné pro chod aplikace. Pro tento typ se ale můžete také odhlásit a to opět ve svém profilu.
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informujeme o souvisejících službách a produktech.
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování pro účely plnění smlouvy.

 

V. Zpracovatelská smlouva

 1. Uživatel se společností vždy uzavírá také bezúplatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.
 2. Uživatelé poskytují aplikaci tyto osobní údaje: adresa elektronické pošty (email), Vámi zadané uživatelské jméno, stát, ve kterém bydlíte, IP adresy zařízení z nich proběhlo přihlášení k aplikaci, fakturační údaje, v případě, že dojde k úhradě předplatného, případně identifikaci facebook, či google profilu
 3. Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradě za účelem uložení a zajištění přenosu údajů na úložiště a na základě pokynů uživatele.
 4. Společnost zajistí funkčnost a chod aplikace, zavazuje se k její pravidelné údržbě a k jejímu zpřístupnění uživateli.
 5. Společností prováděná údržba a servis aplikace mají ryze nahodilý ráz spočívající v nutnosti opravy chyb a údržby systémů.
 6. Uživatel souhlasí s využitím dalších zpracovatelů, jejichž zpracování spočívá v uchování údajů na cloudových serverech, a osob samostatně výdělečně činných, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění funkčnosti aplikace. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu uživatele či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána společnost.
 7. V případě, že společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je společnost povinna informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů.
 8. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti.
 9. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Strany prohlašují, že ke dni uzavření smlouvy společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu.
 10. Uživatel bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do aplikace. Požadavek správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny uživatelem. V případě, že uživatel provede výmaz údajů, jsou tyto vymazány. Společnost neprovádí kopie ani údaje uživatelů jinak nezálohuje.
 11. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
 12. Skončením účinnosti této smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde do 7 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Uživatel má vždy možnost uložená data exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených dat. Společnost ani pověření zpracovatelé uživateli neodpovídají za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do aplikace, po 7 dnech od zániku uživatelského účtu.
 13. Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.

 

VI. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Nezpracováváme osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 3. Prostřednictvím Aplikace můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 4. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
 5. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 6. Všechny údaje z webové aplikace jsou ukládány na serverech společnosti Adventurer Solutions s.r.o. Žádné údaje odesílané cloudovými aplikacemi neopouští území Evropské unie. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny.
 7. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 8. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
 9. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
 10. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 11. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

VII. Podpora při nakládání osobních údajů

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás vždy na support@adventurer.space požádat o vysvětlení, vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu support@adventurer.space nebo požadovat poskytnutí informace o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů. Údaje vám v adekvátní lhůtě poskytneme (max. 30 dnů). Můžete se také obrátit přímo na úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VIII. Soubory cookies

 1. Co jsou to cookies? 

Cookies jsou textové soubory ukládané do elektronického zařízení každého návštěvníka mobilní aplikace, které umožňují fungování mobilní aplikace. 

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování mobilní aplikace. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení vašeho zařízení. 

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce mobilní aplikace. 

 

2. Jaké cookies a pro jaké účely je mobilní aplikace využívá? 

Mobilní aplikace používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení mobilní aplikace. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete. 

Cookies, které využívá mobilní aplikace, jsou následující: 

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k naší doméně; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;
 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je naše doména; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat naši aplikaci a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

3. Používané služby pracující s cookies 

Mobilní aplikace služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. 

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání mobilní aplikace. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení zařízení, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany. 

Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto 7 službou expirují v závislosti na nastavení zařízení, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany. 

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Adventurer mobilní aplikace využívá pro marketingové účely službu Facebook SDK. Konkrétní informace naleznete na: https://developers.facebook.com/terms/. Adventurer také používá Google Firebase SDK pro marketingové účely. Konkrétnější informace naleznete na: https://firebase.google.com/terms.

Naše webová stránka https://adventurerapp.com/ používá soubory cookie poskytované společností Google. Konkrétní informace naleznete na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

IX. Informace k odstranění účtu

 1. Při otevření aplikace musí uživatel pro odstranění účtu kliknout na ikonu hamburger menu v pravém dolním rohu.
 2. Následně vybere možnost Nastavení, kde nalezne volbu pro smazání účtu.
 3. Po smazání účtu je uživatel automaticky odhlášen a následně je jeho účet odstraněn.

S odstraněním účtu dojde ke smazání všech údajů o uživateli - email, jméno a zaznamenané trasy za pomocí aplikace.

Odkazy na záznam aplikace v Google Play a App Store:​

 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adventurer.adventurer
 • https://apps.apple.com/cz/app/adventurer-hike-explore/id1603317375

X. Závěrečné ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 14. 2.2022